ELF-VLF hullámjelenségek

Kutatócsoportunk bő ötven éve, megalakulásától foglalkozik elektromágneses hullámok vizsgálatával, kiemelten a Föld körüli térség (ionoszféra, plazmaszféra, magnetoszféra stb.) mágneses térrel átjárt, anizotróp plazma környezetében keletkező, vagy ott terjedő és kölcsönható elektromágneses emissziókkal. Elsőként a földfelszínen is mérhető whistlerek kutatása kezdődött meg, majd műholdas kísérletekben részvétellel és az AWDANet globális plazmaszféra monitoring mérőhálózat kiépítésével az ELF-VLF (~10 Hz-100 kHz ) sávú elektromágneses hullámok széles csoportja került a vizsgált jelenségek körébe. A plazmakörnyezet dinamikájában szerepet kapó hullámjelenségek, összetartozó folyamatok együttes értelmezése az űr-időjárási vizsgálatok részét képezik. A regisztrált jelformák tudományos kiértékeléséhez, az értelmezéshez ezzel párhuzamosan folyt és folyik ma is az elméleti hullámterjedési megoldások és jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése.

Whistlerek

A whistlerek villámok keltette elektromágneses impulzusok, melyek az ionoszférán átjutva a belső magnetoszférában domináns szerephez jutó mágneses tér erővonalai mentén, egyik féltekéről a másikra terjedhetnek, és a konjugált oldalon a felszínen mint ú.n. egyugrású whistlerek rögzíthetők. A whistler név az impulzus alacsony frekvenciájú, hangfrekvenciás sávba eső jelrészéről kapta a nevét, mert a villamos jelforma mélyülő, 'füttyszerű' hangként hallható audio eszközön lejátszva. A plazmában terjedés során a villámok impulzusa széles frekvencia-átfogású (ultra wide band, UWB), pár 10 μsec hosszúságú alakja megváltozik: a diszperzív közegben terjedve időben változó frekvenciájú, elnyúlt jellé torzul. A whistlerek jelalakja, és idő-frekvencia diagramon (dimanikus spektrum) látható jellegzetes képe a terjedés során a közeg hatását tükrözi, abból a közeg (plazmasűrűség) és a mágneses tér jellemzőit tudjuk meghatározni a terjedési út mentén. Emiatt a whistlerek a plazmaszféra kis energájú plazmaközegének elsődleges monitorozó eszközei. A whistlerek mint nagy intenzitású, plazmában terjedő VLF sávú elektromágneses jelek kiemelt szerepet játszanak a relativisztikus energiájú részecskékkel kitöltött sugárzási övek dinamikai, feltöltési és veszteségi folyamataiban (plazma fűtése, részecskék légkörbe kiszórása hullám-részecske kölcsönhatás révén). Whistlereket tömegesen rögzíthetünk műhold fedélzetén (ú.n. töredék-whistlerek), ekkor a jelalak műhold helyzete szerint akár csak néhány száz, vagy több ezer km plazmában terjedés hatását hordozza.

A Van Allen Probes műhold EMFISIS műszerével mért töredék-whistlerek sorozata - jelalak és dinamikus spektrum - a mágneses és elektromos szenzor egy-egy komponensén (2012.10.25. 21.10.44 UT)
Egyetlen villámnak a mágneses tér eltérő erővonalai mentén terjedt jele, ú.n. whistler-csoport, amit a DEMETER műhold ICE VLF hullámkísérle a forrással ellentétes féltekén kb. 700km magasan rögzített (2012.10.25. 21.10.44 UT).
Egyugrású whistlerek csoportja a globális fedésű, plazmaszféra monitorozó AWDANet mérőhálózat (koordinátor: ELTE SRG) Új-Zéland-i állomásának felvételén. A dinamikus spektrumon a függőleges vonalak felszín mentén a vevőig jutott villám-impulzusok, a vizszintes vonalak pedig távoli VLF jeladók rögzített frekvenciájú, ionoszféra alatti terjedést követően vett jelei.
Alacsony pályán rögzített, plazmában rövid utat befutott whistler impulzusok ELF sávú jelrészén a sűrű, ionoszférikus plazma ionösszetevőinek hatása is megjelenik mint az elektron-whsitlerrel együtt terjedő ú.n. proton-, vagy He-whistler (bal oldali képen). E jelek felső határfrekvenciáját az adott ionkomponens kHz alatti girofrekvenciája határozza meg. A felső ionoszférában (LEO magasságban) mért töredék-whistlerek jól felismerhetően hordozhatják a még plazmába kilépés előtti, Föld-ionoszféra hullámvezetőben nagyobb távú vezetett terjedés móduskép szerinti hatását is, ha a műhold pozíciójától távol, akár több ezer km-re esett a forrás villám (ú.n. Spw, spiky whistler, jobb oldalon). Az Spw-k vizsgálatával összetett modellel, egy jelből tudjuk a villám-kilépési távolságot, az ionoszféra reflexiós magasságát és az ionoszférában a közegjellemzőket származtatni.

Kórusok

A koherens kórus emissziók tipikusan növekvő/csökkenő frekvencia menetű elektromágneses hullámok, amelyek 0.1 és 0.8 fce (girofrekvencia) frekvencia tartományban talalhatóak, de 0.5 fce-nél szakadással (Burtis & Helliwell, 1969; Koons & Roeder, 1990; Santolík et al., 2003; Sazhin & Hayakawa, 1992). Ezek a jelek általában geomágneses viharok alkalmával a mágneses egyenlítőhöz közel keletkeznek alacsony sűrűségű plazmában, a plazmapauza külső felületén. A tudomány jelen állása szerint keletkezésüket a plazmalepelből beáramló, anizotróp eloszlású energikus részecskékkel (néhány keV- 100 keV) való hullám-részecske kölcsönhatás gerjeszti (Anderson & Maeda, 1977; Kennel & Petschek, 1966; Li et al., 2013; LeDocq et al., 1998; Meredith et al., 2001; Omura et al., 2009; Santolík et al., 2010; Spasojevic, 2014). Ez a veszteségi szög szerint anizotróp plazma (forrás populációnak is nevezi az irodalom: Jaynes et al., 2015) látja el friss energiával a kórus hullámok gerjesztését (Thorne et al., 2013, és hivatkozásai), majd a folyamat végén már izotróp veszteségi szög eloszlást tapasztalhatunk a kölcsönhatási energia tartományában. A kórus hullámok iránti érdeklődés megnőtt mióta szerepe bebizonyosodott mind a MeV nagyságú sugárzási öv részecsckék gerjesztésében (Horne & Thorne, 1998; Summers et al., 1998, 2002; Li et al., 2014; Reeves et al., 2013; Thorne et al., 2013), mind az elektronok atmoszférabeli veszteségi szög kiszóródásában (Chum et al., 2007; Katoh & Omura, 2007a, 2007b; Kennel & Petschek, 1966; Kennel & Thorne, 1967; Nunn et al., 1997; Omura et al., 2008; Tsurutani & Smith, 1974).

A Van Allen Probes műhold EMFISIS műszerével mért kórusok 2013.03.17-én

A kórus hullámok gerjesztésének leírására Omura et al. (2008) és Omura and Nunn (2011) a nemlineáris hullám-részecske kölcsönhatás modelljét javasolta. Feltételezéseik szerint az anizotróp részecske környezet okozta lineáris instabilitás és inkoherens hullám gerjesztés szolgál indító jelként a nemlineáris szakasz elindulásához. Ezenkívül le tudták írni a kapcsolatot a kórusok mérhető tulajdonságai (frekvencia növekedési ráta, az optimális hullámamplitúdó és a küszöb amplitúdó) és a kölcsönhatásban résztvevő plazma több paramétere (energikus elektron sűrűség, termális sebességek) között. Az elmélet felfedi a frekvencia növekedési ráta és a hullám amplitúdó között fennálló összefüggést a keletkezési régióban. Az ezután következő erővonallal közel párhuzamos terjedés során a hullám amplitudója konvektív növekedésbe kezd a mágneses tér változása miatt, azonban a frekvencia növekedési rátát a már jól ismert előmágnesezett, hideg plazmabeli terjedés változtatja meg. A kórusok 0.5 fce közeli szünetét Hsieh & Omura (2018) az enyhe ferde terjedés során létrejövő nemlineáris Landau csillapodással magyarázza. A fentebb említett tulajdonságok alapján az AWDANet csapata belekezdett a földön detektálható kórusok felhaszálásával történő egyenlítői energikus részecske (forrsá populáció) megfigyelő módszer kidolgozásához. Ez a kutatás két részből áll: 1) A keletkezési régióban, műholdas kórus mérésből származtatott és szintén műholdas részecske mérésből számított plazma tulajdonságok összehasonlítása, felhaszálhatóságának vizsgálata (Juhasz et al. 2019); 2) Az erővonalmenti terjedés hatásának vizsgálata.

Mesterséges VLF jelforrások

A földi plazmakörnyezetben terjedő, ULF-VHF sávokat átfedő természetes gerjesztésű hullámjelenségek széles csoportja mellett mesterséges keltésű hullámformákat is rögzítenek műholdas fedélzeti mérések és földi állomások. E jelek forrásai döntően haditengerészeti, navigációs és komminkációs céllal üzemeltet VLF jeladók, a kisugárzott jelek a jellemzően nagy adóteljesítmény (50kW - 2MW) és ismert vivőjel frekvencia miatt jól azonosíthatók, a stabil amplitúdó- és fázismenet alapján többbrétű kutatási célra eredményesen felhasználhatók.

Az orosz ALFA VLF-sávú kommunikációs rendszer több, ismert helyszínen, és meghatározott frekvecialépés-mintázat szerint sugároz monokromatikus jelsorozatot. Az egyidejű földi és műholdas adatvétellel, és e jelszakaszok futásidejének nagypontosságú meghatározásával a természetes keltésű hullámjelenségekkel, pl. whistlerekkel analóg módon tudjuk a magnetoszférában a közeg plazmasűrűségét meghatározni.
Az ALFA jeladók frekvencián számított, hosszú távon átlagolt jelintenzitások képe a poláris, alacsony pályájú DEMETER műhold (balra), és a kis pályainklinációjú, közel egyenlítői síkban keringő RBSP/VAP mérési adatain (jobbra). A jelteljesítmény térbeli eloszlása a mesterséges jelek erővonal menti, vezetett terjedését határozottan mutatják.

A Föld-ionoszféra hullámvezetőben terjedő keskenysávú, mesterséges VLF jeleken érzékeny perturbációként mutatkoznak az alsó ionoszféra, mezoszféra tranziens változásai, amik a hullámvezetőt torzítják az adó-vevő terjedési út mentén, így e jelek vétele és értelmezése hatékony, akár egyedüli eszköz ilyen hatások globális nyomon követésére. Keskenysávú VLF mérőhálózat adatain általunk vizsgált jelenségek, pl.: napszak szerinti determinisztikus változások szezonális, évtizedes menete (globális változások), Nap-aktivitáshoz köthető gyors hatások (flare okozta megnövekedett ionizáció az alsó ionoszférában: solar flare effect, SFE, magnetoszférába jutott energikus részecskeáram ütközéses ionizációja a sarki sapka területén: solar proton event, SPE), sugárzási övek elsődleges veszteségi folyamataként tartott relativisztikus részecske kiszórások hullám-részecske kölcsönhatás következtében (űr-időjárás), felhő-ionoszféra kisülések okozta tranziens ionizáció (red sprite, blue jet, légköri elektromosság jelenségköre).

Sugárzási övekből légkörbe kiszóródott relativisztikus elektronok okozta megnövekedett ionizáció és kb. perces rekombináció menete keskenysávú VLF adatsor amplitudó és fázis perturbációján (trimpi-effektus). A 24 kHz-es vivőjel forrása az NAA kódú NATO MSK VLF jeladó (Cutler, Maine, USA), a jelet a hazai VLF hálózat penci állomásán rögzítettük.
Felhő-ionoszféra kisüléshez (pl. red sprite) köthető, gyors rekombinációjú tranziens ionizáció hatása keskenysávú VLF adatsor amplitudó és fázis perturbációjaként.